วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่


ครั้งที่ 9/12 วันที่ 8 เดือน กันยายน 2565


ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักงานสุขอำเภอศรีเมืองใหม่


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ไฟล์แนบ

เรื่องจากการประชุม กวป

เรื่องจากประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ไม่มีไฟล์แนบ

รับรองรายงานการประชุม
รับรองวาระประชุมเดือนที่แล้ว

เรื่องจากกกลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไฟล์แนบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
กลุ่มงานควบคุมโรค ไฟล์แนบ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 600,471,014 ราย เสียชีวิต 6,485,090 ราย
ประเทศไทยพบผู้ป่วยจำนวน  4,647,685ราย เสียชีวิต 32,248 ราย
จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยสะสม 288,657 ราย เสียชีวิต 303 ราย
อำเภอศรีเมืองใหม่  พบผู้ป่วย 8708 ราย เสียชีวิต 9 ราย

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
1.สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออกจากบ้าน และเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก
2.ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยเรื้อรัง – ผู้ป่วยติดเตียง – และประชาชนทั่วไป หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ   มีน้ำมูก (ระบบหายใจ) ให้ตรวจ ATK หากผลบวก ให้แจ้ง รพ./รพ.สต. เพื่อรักษา 
3.ผู้สูงอายุ – ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง  ขอให้เร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
4.ผู้ติดเชื้อโควิดที่อาการเล็กน้อย กักตัวรักษาที่บ้าน 5 วัน + สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างต่ออีก 5 วัน
 

ไม่มีไฟล์แนบ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอศรีเมืองใหม่พบผู้ป่วยจำนวน 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.5 ต่อแสนประชากร พบการระบาดในอำเภอใกล้เคียง

เปิดดู

งานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สสจ.แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลในระบบ ktb platform เป้าหมาย 3,500 โดส ผลงานที่บันทึกแล้ว 2,691 คิดเป็นร้อยละ 77 

ไม่มีไฟล์แนบ
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ ไฟล์แนบ

1.ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพฤติกรรมป้องกันโรคที่พึงประสงค์  ครั้งที่ 26   เดือนกันยายน   ภายในวันที่  20 กันยายน 2565   โดยประเมิน รพสต.ละ 15 คน ครับ ตามลิงก์ https://forms.gle/uEvW9JBKbnvWCEMs8

ไม่มีไฟล์แนบ

2.ฌกส.อสม.เปิดรับสมาชิกกรณี คู่สมรสอสม. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เปิดดู
กลุ่มงานNCD ไฟล์แนบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ไฟล์แนบ
กลุ่มงานสารสนเทศIT ไฟล์แนบ

การส่งข้อมูล SSOP

ไม่มีไฟล์แนบ
เรื่องจากโซน
เรื่องจากโซน