วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่


ครั้งที่ 9/12 วันที่ 4 เดือน กันยายน 2566


ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักงานสุขอำเภอศรีเมืองใหม่


เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ไฟล์แนบ

เรื่องจากการประชุม กวป

เรื่องจากประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ไม่มีไฟล์แนบ

รับรองรายงานการประชุม
รับรองวาระประชุมเดือนที่แล้ว

เรื่องจากกกลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไฟล์แนบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ

เตรียมชี้แจงค่าเสื่อม_2556_ลูกข่ายศมม. เตรียมชี้แจงค่าเสื่อม_2556_ลูกข่ายศมม.

เปิดดู

Coverage UC ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ ข้อมูลล่าสุด สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ https://sites.google.com/site/ucprakan34000/home-1/khwam-khrxbkhlum

ไม่มีไฟล์แนบ

เอกสารการประชุมจัดทำแผนการเงินการคลัง เอกสาร1

เปิดดู

เอกสารการประชุมจัดทำแผนการเงินการคลัง เอกสาร2

เปิดดู
กลุ่มงานควบคุมโรค ไฟล์แนบ

รายละเอียดวาระการประชุม

เปิดดู
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ ไฟล์แนบ

รายละเอียดวาระการประชุม

เปิดดู
กลุ่มงานNCD ไฟล์แนบ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ไฟล์แนบ
กลุ่มงานสารสนเทศIT ไฟล์แนบ
เรื่องจากโซน
เรื่องจากโซน